Materská škola Skalica

  Dr. Clementisa 59
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 316
  skola@mesto.skalica.sk
 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 34 °C 19 °C
piatok 19. 7. slabý dážď 35/21 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 29/19 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 32/19 °C

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Materská škola Skalica

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Materská škola Skalica, so sídlom Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica,  IČO 37 842 129 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a s inými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a iné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení.  

 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám poskytujeme informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ako aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tento dokument predstavuje splnenie informačnej povinnosti podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia.

 

 1. Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?

 

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Materská škola Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica alebo e-mailom na e-mailovú adresu: dpo@securion.sk .

 

 1. Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil svoje zákonné povinnosti, uzatvorené zmluvy, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo osobné údaje, na ktorých ste mu udelili svoj súhlas, vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov ako aj osobitných kategórií osobných údajov, v závislosti od určeného účelu spracúvania.

 

Pri dotknutých osobách – žiakoch spracúva Prevádzkovateľ najmä meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, fotografie, výsledky tvorivej činnosti, ako aj údaje o fyzickom zdraví, duševnom zdraví a mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno- pedagogickej diagnostiky.

 

Pri dotknutých osobách – zákonných zástupcoch žiakov spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje výlučne v rozsah bežných osobných údajov, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontaktné údaje na účely komunikácie so zákonným zástupcom.

 

Pri spracúvaní osobných údajov ostatných kategórií osobných údajov (napr. pri dodávateľoch služieb), spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

 

Konkrétne osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v nižšie, v tabuľke účelov.  

 

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v príslušných právnych predpisoch, predovšetkým v § 11 a § 157 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Školský zákon“). Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa, stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

 

 1. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje prevažne priamo od  zákonných zástupcov žiakov materskej školy, prípadne iných dotknutých osôb.  

 

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov ako od Vás, a to najmä Centrálneho registra vedeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý je informačným systémom verejnej správy pre potreby škôl a školských zariadení a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republiky.  

 

 

 1. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľom spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

 

 

Účely

 

Právny základ

Zákonná požiadavka / Zmluvná požiadavka / Oprávnený záujem / Súhlas

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

 

Výchovno-vzdelávací proces

 

Prijímanie žiakov na predprimárne vzdelávanie

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠVVŠ SR č. 541/2021 Z. z o materskej škole

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov, uchádzači o prijatie do MŠ

 

osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vedenie pedagogickej dokumentácie žiakov základnej školy podľa § 11 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠVVŠ SR č. 541/2021 Z. z o materskej škole

 

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov, uchádzači o prijatie do MŠ

 

osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poskytovanie osobných údajov žiakov do centrálneho registra vedeného MŠVVŠ SR

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

osobné údaje v rozsahu stanovenom § 157 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodovanie o oslobodení žiakov od vyučovania niektorých predmetov na základe ich zdravotného stavu

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ, fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

bežné osobné údaje, údaje o zdravotnom stave uvedené v odporúčaní príslušného lekára

Zabezpečovanie ďalších úloh v oblasti výchovy a vzdelávania na MŠ Skalica

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ,  fyzické osoby - zákonný zástupcovia žiakov

osobné údaje v rozsahu stanovenom § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole - školské potreby

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, § 4 zákona č. 344/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MŠVVŠ SR

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ Skalica podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 344/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MŠVVŠ SR

osobné údaje v rozsahu žiadosti o dotáciu

Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda alebo iného jedna v materskej škole

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, § 4 zákona č. 344/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MŠVVŠ SR

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiaci MŠ Skalica podľa § 4 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 344/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MŠVVŠ SR

osobné údaje v rozsahu žiadosti o dotáciu

 

Prezentácia

 

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov žiakov školy na webovom sídle prevádzkovateľa pri prezentačnej činnosti prevádzkovateľa

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

fyzické osoby – zamestnanci MŠ Skalica

meno, priezvisko, fotografie a prejavy osobnej povahy zachytené na audiovizuálnom zázname

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu  pri organizovaní výletov, exkurzií, jazykových pobytov, športových výcvikov, pobytov v škole v prírode, účasti na preventívnych programoch CPPPaP a obdobných aktivít pre žiakov MŠ Skalica

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

fyzické osoby – žiaci MŠ Skalica

bežné osobné údaje a číslo cestovného pasu

Sprístupnenie osobných údajov dotknutej osoby pre získanie zliav pri návštevách kina, divadla, ZOO a iných kultúrnych a podobných inštitúcií počas akcií pre žiakov MŠ Skalica

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

fyzické osoby – žiaci MŠ Skalica

bežné osobné údaje

Uvedenie osobných údajov dotknutej osoby v na súpiske (v evidencií účastníkov) MŠ Skalica pre školské aj mimoškolské žiacke aktivity – súťaže, krúžky a pod.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

fyzické osoby – žiaci MŠ Skalica

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia)

Zverejňovanie literárnych, výtvarných, ručných a iných prác dotknutej osoby a výsledkov dotknutej osoby dosiahnutých v rôznych súťažiach na webovom sídle prevádzkovateľa a v priestoroch (nástenkách) MŠ Skalica

Čl 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby (jej zákonného zástupcu)

fyzické osoby – žiaci MŠ Skalica

bežné osobné údaje

 

Účtovné doklady, správa registratúry, oznamovanie protispoločenskej činnosti a ostatné interné postupy

 

Spracovanie účtovných dokladov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti so spracovaním účtovných dokladov, najmä zamestnanci, dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia a zamestnanci, iné dotknuté osoby uvedené na účtovných dokladoch a zápisoch

bežné osobné údaje

Správa registratúry a prijatej a odoslanej pošty

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z.. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - odosielatelia a
prijímatelia úradnej korešpondencie, zástupcovia a zamestnanci právnických osôb - odosielateľov a prijímateľov úradnej korešpondencií, dotknuté osoby uvedené v registratúrnych záznamoch

bežné osobné údaje

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, prešetrovanie a evidencia podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktoré podali podnet a fyzické osoby, ktoré sú prešetrované

bežné osobné údaje a údaje potrebné na prešetrenie podnetu

Evidencia a vedenie správnych konaní

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení,  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré vystupujú v konaní

bežné osobné údaje

Plnenie povinností voči zriaďovateľovi, týkajúce sa financovania MŠ Skalica

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

zamestnanci, žiaci

bežné osobné údaje

Výkon úloh rady školy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

riaditeľ, kandidáti na riaditeľa MŠ, členovia rady školy

bežné osobné údaje

 

Podnety, Infozákon, Sťažnosti

 

Vybavovanie iných podnetov (správ a žiadostí) z kontaktných formulárov na webovej stránke  prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v záujme na vybavení dopytov dotknutých osôb, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa za účelom získania informácií o činnosti MŠ Skalica

fyzické osoby, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa

emailová adresa, meno a priezvisko v prípade, ak ich dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytne (nepovinné informácie)

Vybavovanie a evidencia infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

Vybavovanie opravných prostriedkov k infožiadostiam

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

Vybavovanie a evidencia sťažností

§ 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistné alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

Evidencia opakovaných sťažností

§ 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistné alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

Vybavovanie a evidencia sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti

§ 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistné alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

Odloženie sťažnosti

§ 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca sťažovateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene sťažovateľa (PO) a zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistné alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti

Vybavovanie a evidencia infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene žiadateľa (PO) a jej zástupca

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti

 Vybavovanie žiadostí a uplatnených práv dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

meno, priezvisko, adresa, iné osobné údaje uvedené v žiadosti

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia vybavenia uplatnených práv dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly a preukázania splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

 

Zmluvy

 

 

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy,  fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

Evidencia uzatvorených zmlúv prevádzkovateľa (povinne zverejňované)

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy,  fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv na úradnej tabuli

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, fyzické osoby - predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

meno, priezvisko, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, funkcia fyzickej osoby, príslušnosť k organizácií

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby osobné údaje vymazáva.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi stanovená v registratúrnom pláne Prevádzkovateľa a v Zázname o spracovateľských činnostiach a napĺňa požiadavku minimalizácie uchovávania osobných údajov.

 

Registratúrny plán Prevádzkovateľa je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa ktorého uchováva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje.

 

 

V prípade Vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme ďalšie informácie o dobe uchovávania Vašich osobných údajov.

 

 1. Práva Dotknutých osôb

 

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

 

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo v prípade, ak pri spracúvaní prichádza k profilovaniu, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu osobných údajov. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo odvolať súhlas

 

Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

 

 1. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete uplatniť:

 

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Materská škola Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: dpo@securion.sk

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

 

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

 1. Profilovanie

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Prevádzkovateľ nevykonáva pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri svojej bežnej činnosti prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

 

 1. Príjemcovia

 

Prevádzkovateľ však má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje zákonom určeným príjemcom, najmä štátnym orgánom a iným verejnoprávnym orgánom v oblasti školstva (napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnej školskej inšpekcií, NÚCEM-u, CPPPaP inštitútom), ako aj zriaďovateľovi – Mestu Skalica, či súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

 

Sprostredkovatelia

 

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ používa nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 

 • sprostredkovateľ poskytujúci služby BOZP,
 • sprostredkovateľ poskytujúci služby pracovnej zdravotnej služby,
 • sprostredkovateľ poskytujúci bankov služby,
 • sprostredkovateľ poskytujúci služby správy a tvorby webstránky a e-mail hosting,
 • sprostredkovateľ poskytujúci služby virtuálnej knižnice,
 • sprostredkovateľ poskytujúci služby na webovej stránke,
 • kultúrne inštitúcie, poskytovatelia služieb cestovného ruchu, CPPPaP Senica,
 • organizátori verejných súťaží.

 

 1. Platnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 10.01.2023.

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny Zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MS.SKALICA.SK

 

 1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Materská škola Skalica, so sídlom Dr. Clementisa 59, 909 01 Skalica,  IČO 37 842 129 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky ms.skalica.sk, (ďalej ako „webová stránka“) alebo nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje žiakov Materskej školy priamo od Vás ako návštevníkov webovej stránky (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktorými si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť, poskytujú informácie všetkým dotknutým osobám, a to ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adresách Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica alebo Materská škola Skalica, Dr. Clementisa 59, 90901 Skalica e-mailom na e-mailovej adrese gdpr@msskalica.sk

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných adresách v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné, tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 • Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, pri prevádzke webovej stránky a nadväzujúcich profilov na sociálnych sieťach, nájdete v tabuľke nižšie:

 

 

Účel spracúvania

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky na zverejnené kontaktné údaje na webovej stránke

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy pre riadne vedenie komunikácie

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, v prípade fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobou aj identifikačný údaje jej príslušnosti ku konkrétnej právnickej osobe a funkcia alebo pracovná pozícia v uvedenej právnickej osobe

Doba uchovávania

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a o preferenciách v online prostredí

Doba uchovávania

Cookies – v závislosti od využívaného druhu cookies, spravidla do 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (viac v podstránke venovanej cookies)

 

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu  pri organizovaní výletov, exkurzií, jazykových pobytov, športových výcvikov, pobytov v škole v prírode, účasti na preventívnych programoch CPPPaP a obdobných aktivít pre žiakov MŠ Skalica

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Podobizne a videá dotknutých osôb a ich mená

Doba uchovávania

4 roky, maximálne do konca dochádzky dotknutej osoby v MŠ Skalica, okrem prípadov, kedy bude súhlas odvolaný

 

Účel spracúvania

Zverejňovanie literárnych, výtvarných, ručných a iných prác dotknutej osoby a výsledkov dotknutej osoby dosiahnutých v rôznych súťažiach na webovom sídle prevádzkovateľa a v priestoroch MŠ Skalica

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje

Doba uchovávania

4 roky, maximálne do konca dochádzky dotknutej osoby v MŠ Skalica, okrem prípadov, kedy bude súhlas odvolaný

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Vyššie uvedené osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri poslaní správy na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si Prevádzkovateľa od Vás objedná službu je zdrojom Vašich osobných údajov práve obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Prevádzkovateľ odoberať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 1. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE vAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, súdom, orgánom činným v trestnom konaní či Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sú oprávnené v zákonom stanovených prípadoch spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť zabezpečujúca hostingové služby webovej stránky a mail hostingové služby,
 • spoločnosť poskytujúca služby správu webovej stránky,
 • mesto Skalica, ktoré prevádzkuje webovú stránku,
 • zamestnanci Prevádzkovateľa.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí v prípade zverejnenia videí prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí (YouTube, LLC. ak ideo službu YouTube).

V zmysle uzatvorenej dohody spoločných prevádzkovateľov platí, že kontaktným miestom pre spracúvanie osobných údajov v prípadoch uvedených v týchto Zásadách je Prevádzkovateľ. Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté poskytovateľom týchto služieb (najmä spoločnosti Google, LLC), ak ich bude Prevádzkovateľ, na základe Vami udeleného súhlasu, využívať.

 1. PRENOS DO TRETíCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIí A PROFILOVANIE

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 • spoločnosti YouTube, LLC, a to pri zverejňovaní videí na platforme YouTube;
 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies (na základe Vášho súhlasu).

Prenos je vo vyššie uvedených prípadoch vykonávaný v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, na základe štandardných zmluvných doložiek (ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok využívania uvedených služieb) a Prevádzkovateľ plní všetky povinnosti s prenosom spojené.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 1. Sociálne média aodkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkaz na sociálnu sieť, YouTube. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo v prípade, ak si objednávate niektorú z platených služieb na webovej stránke, ktorá v sebe zahŕňa zverejnenie osobných údajov na sociálnych sieťach v zmysle príslušných obchodných podmienok (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcom odkaze:

 1. YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=sk&p=privacy_guidelines
 1. AKÉ SÚ vAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANíM OSOBNýCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva

 

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 1. PLATNOSŤ

Táto aktualizovaná verzia Zásad je platná a účinná od 10.01.2023 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.